Top

Tin Tức

Hệ Thống Boss Mới

Boss Nhân Giới - Đại Chiến Tam Tinh và Boss Tiên Ma – Đại Chiến Tiên Ma, Phong Thần nghiêng ngã khắp nơi, lưu ý những mốc thời gian quan trọng để cùng nhau đại chiến tam giới.

 

Boss Tiên Ma - Đại Chiến Tiên Ma

Boss Thân Công Báo

 • Đẳng cấp Boss: 50
 • Vị trí Boss: Bất Chu Sơn (203 - 201) 
 • Thời gian xuất hiện: 21h00 ngày thứ Ba hàng tuần
 • Thưởng kết thúc Boss: 1 đầu Thân Công Báo và vật phẩm ngẫu nhiên dưới đây

Phần thưởng ngẫu nhiên

Đồ My Lệ Hồn

Vi Quang Quái Phù Chưa Mài

Tinh Thái Quái Phù

Tranh Quái Phù Sơ Cấp

Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma

Mảnh Thất Trần Trai (Ma)

Hồng Bảo Thạch

Mảnh Thất Trần Trai (Tiên)

Lam Bảo Thạch

Đầu Thân Công Báo

 

 

Boss Ngũ Độc Xà

 • Đẳng cấp Boss: 60
 • Vị trí Boss: Ngục Pháp Sơn (247 - 237)
 • Thời gian xuất hiện: 21h00 ngày thứ Năm hàng tuần
 • Thưởng kết thúc Boss: 1 đầu Ngũ Độc Xà và vật phẩm ngẫu nhiên dưới đây

Phần thưởng ngẫu nhiên

Đồ My Lệ Hồn

Vi Quang Quái Phù Chưa Mài

Tinh Thái Quái Phù

Tranh Quái Phù Sơ Cấp

Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma

Mảnh Thất Trần Trai (Ma)

Hồng Bảo Thạch

Mảnh Thất Trần Trai (Tiên)

Lam Bảo Thạch

Đầu Ngũ Độc Xà

 

 

Boss Minh Sa Ma

 • Đẳng cấp Boss: 70
 • Vị trí Boss: Thánh Địa (232 - 215)
 • Thời gian xuất hiện: 21h00 ngày thứ Bảy hàng tuần
 • Thưởng kết thúc Boss: 1 đầu Minh Sa Ma, Tinh Thái Quái Phù (chưa mài) và vật phẩm ngẫu nhiên dưới đây.

Phần thưởng ngẫu nhiên

Đồ My Lệ Hồn

Vi Quang Quái Phù Chưa Mài

Tinh Thái Quái Phù

Tranh Quái Phù Sơ Cấp

Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma

Mảnh Thất Trần Trai (Ma)

Hồng Bảo Thạch

Mảnh Thất Trần Trai (Tiên)

Lam Bảo Thạch

Đầu Minh Sa Ma

 

 

Hợp thành Thất Thần Trai

Pháp Bảo Tiên Ma - Thất Thần Trai, bất kỳ ai nắm giữ được bí kíp này đều có thể giễu võ giương oai trước tam cõi Phong Thần. Đọc kỹ hướng dẫn thăng pháp bảo để sở hữu điều mong muốn.

NPC liên quan

 

Hình ảnh

Nội dung

Xích Tùng Tử


Vị trí: Diêu Trì (195 - 196)

 

Thông tin vật phẩm

Vật Phẩm

Thông tin

Tuyết Linh Tiên Lộ

 • Nguồn gốc: Nhặt từ Rương Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)

Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức

  250 Tuyết Linh Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh).

  Lưu ý: Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại

 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)

Huyết Linh Ma Lộ

 • Nguồn gốc: Nhặt từ Rương Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)

Huyết Ma Linh Lộ (Tinh)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức

  250 Huyết Linh Ma Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = Huyết Ma Linh Lộ (Tinh)

  Lưu ý: Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại

 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)

Thiên Tiên Lộ

 • Nguồn gốc: Nhặt từ Rương Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

Thiên Tiên Lộ (Tinh)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức

  250 Thiên Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = Thiên Tiên Lộ (Tinh)

  Lưu ý: Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại

 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

Mảnh Thất Trần Trai - Tiên

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)

Mảnh Thất Trần Trai - Ma

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)

Khuôn Pháp Bảo Tiên Ma

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

Đầu Thân Công Báo

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

Đầu Ngũ Độc Xà

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Ngũ Độc Xà.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

Đầu Minh Sa Ma

 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và hệ Ma)

 

Công thức hợp thành

Hình ảnh NPC

 

Thất Thần Trai Pháp Bảo (Ma)

1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (ma) + 250 Huyết Ma Linh Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma

Thất Thần Trai Pháp Bảo (Tiên)

1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (tiên) + 250 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma

 

Công thức thăng pháp bảo

Vật phẩm

Từ 1 - 3

Từ 4 - 6

Từ 7 - 9

Từ 10 - 12

Đồ My Lệ Hồn

10

15

20

25

Thiên Tiên Lộ (Tinh)

25

50

75

100

Huyết Linh Ma Lộ (Tinh)

25

50

75

100

Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)

25

50

75

100

Tiền vạn

1000

1000

1000

1000

 

Thuộc tính Pháp bảo - màu Xanh:

Thuộc tính màu xanh

Cấp 1 - 3

Cấp 4 - 6

Cấp 7 - 9

Cấp 10

Cấp 11

 Cấp 12

Tất cả thuộc tính

5

10

15

20

25

45

Sinh lực %

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 

Thuộc tính Pháp bảo - màu Vàng:

Hệ

Chi tiết

Hệ Tiên

Sau khi sử dụng sẽ tăng Toàn Kháng 20%, Giảm sát thương cơ bản 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma

Hệ Ma

Sau khi sử dụng sẽ tăng Tăng Thời Giang Thọ Thương 20 điểm, Giảm Thời gian đóng băng 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.

 

 

 

Giới thiệu Boss: Câu Trần (Yêu Thú)

Câu Trần là sinh vật có sức mạnh thượng cổ, đã từng biến mất từ rất lâu, nay xuất hiện trở lại Nhân Gian. Yêu thú này vô cùng hung ác, kỹ năng mang sức mạnh vô song, chỉ những anh hùng ở dạng phe chiến đấu (PK màu) mới có thể gây sát thương lên nó.

 • Thời gian: 20h00 ngày đầu tiên hàng tháng.
 • Địa điểm: Chiến Trường Thương Chu -   Khu vực 2 (đường Giữa - Tọa độ 237 / 200)

LƯU Ý: Nếu không bị ai tiêu diệt, Câu Trần sẽ hoành hành và bỏ trốn sau 1 canh giờ từ lúc xuất hiện.
Tại máy chủ mới do linh khí còn mới, chưa hội tụ đủ sức mạnh. Câu Trần sẽ yếu hơn thông thường.

Các anh hùng hãy cùng nhau khiêu chiến! Đánh bại nó ắt sẽ nhận được rất nhiều bảo vật quý mà nó để lại.

Phần thưởng

Rương

Phần Thưởng

Ghi chú

Câu Trần Trân Bảo

1 Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

1 Viên Ngọc Tâm

20 Tướng Quân Lệnh

1 Hồn Chú 140 Cấp 2 Ngẫu nhiên

1 Đầu Boss Câu Trần

Yêu cầu 1000 tiền đồng để mở Rương


Tổ đội gây sát thương lên Boss nhiều nhất sẽ nhận được Rương

Câu Trần Lễ Bao

1 Viên Nguyệt Hoa Quái Phù (Chưa mài)

1 Viên Ngọc Tâm

30 Tướng Quân Lệnh

1 Hồn Chú 140 Cấp 3 Ngẫu nhiên

2 Đầu Boss Câu Trần

Yêu cầu 2000 tiền đồng để mở Rương


Tổ đội gây sát thương kết thúc Boss sẽ nhận được Lễ Bao

Ngoài ra Đầu Boss Câu Trần Còn Dùng để quy đổi vật phẩm thưởng vào dịp trao thưởng vinh danh cuối năm với nhiều phần quà hấp dẫn.

 

Trân trọng,