Top

Tin Tức

Tính Năng Nghĩa Tử 2

 Tính năng Nghĩa Tử 2 tiếp tục mang đến một sức mạnh mới trong toàn cõi tam giới Phong Thần về sinh lực, nội lực, kháng và sát các loại, giảm sát thương, tấn công... Trải nghiệm ngay để bước nữa khẳng định đẳng cấp khắp tiên nhân ma...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 11/10/2023
 • Máy chủ áp dụng: Băng Xuyên Điện
 • Điều kiện tham gia: Cấp độ 90 trở lên.
 •  Giới Hạn Cấp Độ NPC cấp 7 ( chưa mở cấp 8-9-10)

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Hồng Tỷ
 • Vị trí: Diêu Trì 188:201
 • Chức năng:
  • Kích hoạt NPC Hồng Tỷ
  • Nâng Cấp NPC Hồng Tỷ ( tối đa cấp 7)
  • Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2
  • Nhận ấn Nghĩa Tử 2
  • Đổi Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mài Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mua nguyên liệu Nghĩa Tử 2
Phong Thần
Phụ Mẫu Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu lần thứ 6/7/8/9/10.

Phong Thần

Tư Chất Chi Thư

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 04 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Tư Chất lần thứ 3/4/5.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.

Phong Thần

Ngộ Linh Châu

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 07 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.

Phong Thần

Giác Linh Châu

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 23 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.

Lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện/giải đấu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho NPC Hồng Tỷ

Ấn Hiệu ứng Nghĩa Tử 2
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Hồng Tỷ
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử 2

Công Lực Đan
 • Nguồn gốc: Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Ghép thành Nghĩa Tử Đơn

Nghĩa Tử Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép 100 Công Lực Đan + 1 Phiếu Đăng Ký = 1 Nghĩa Tử Đơn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Thăng cấp NPC Hồng Tỷ

Nghĩa Tử Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 10 cái = 25 vạn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Buff Ấn Nghĩa Tử

Nghĩa Tử Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 25 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Bột Mài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 9 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Hướng dẫn tham gia

Nhiệm vụ kích hoạt NPC Hồng Tỷ
 • Quý kỳ sĩ kích hoạt NPC Hồng Tỷ bằng một trong những cách sau đây:
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Sắt + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Sắt + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
Nhiệm vụ tìm nguyên liệu Nghĩa Tử 2
 • Mỗi ngày, quý kỳ sĩ đến NPC Hồng Tỷ nhận nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 để lấy nguyên liệu tham gia tính năng Nghĩa Tử 2.
 • Mỗi ngày, miễn phí 10 lần nhiệm vụ Nghĩa Tử 2. Để nhận 90 nhiệm vụ còn lại, nhân vật sẽ tốn 7 tiền đồng.
 • Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm, mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Công Lực Đan.
 • Có thể chọn Hoàn Thành Nhanh với 88 tiền đồng, hoàn thành hết 100 nhiệm vụ ngày đó.
 • DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM MÀ NPC HỒNG TỶ YÊU CẦU:
STT Vật phẩm
1 Mảnh Đồng
2 Mảnh Bạc
3 Mảnh Vàng
4 Phụ Mẫu Chi Thư
5 Tư Chất Chi Thư
6 Ngộ Linh Châu
7 Giác Linh Châu
8 Mảnh Sắt
9 Mảnh Thủy Tinh

 

Trân trọng,