Top

Tin Tức

Thăng cấp Pháp Bảo Đả Thần Tiên

 Hệ thống Pháp Bảo phong phú chính là nguồn thần lực vô song dành cho bất cư ai sở hữu được chúng, quý kỳ sĩ cùng thăng cấp Pháp Bảo để nhận được những thuộc tính đặc biệt sau đây.

Nguyên liệu để thăng cấp từ 1 - 12 sao của Đả Thần Tiên

 • Lưu ý:
  • Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cao/Cao Cấp/Trân Hựu: Tương ứng thăng lần 1-3 cần 2 lò sơ cấp, 4-6 cần 2 lò trung cấp, 7-9 cần 2 lò cao cấp, 10-12 cần 2 lò trân hựu
  • Pháp bảo Đả Thần Tiên nguyên liệu là Linh Lung Tâm thấp hơn pháp bảo Đả Thần Tiên
  • Ví dụ: Muốn thăng pháp bảo Đả Thần Tiên (màu đỏ) cần Linh Lung Tâm (tím) làm nguyên liệu.
  • Với pháp bảo Đả Thần Tiên (màu trắng), cần dùng pháp bảo Đả Thần Tiên (màu trắng) làm nguyên liệu.
  • Vật phẩm Thái Huyền Đơn có thể nhận được từ 4 boss Ma Lễ và rương Ma Lễ
Từ cấp 1 - 6
Thuộc tính Cấp
1 2 3 4 5 6
Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cấp/Cao Cấp/Trân Hựu (*) 2 2 2 2 2 2
Linh Lung Tâm 1 1 1 1 1 1
Thái Huyền Đơn 1 1 1 2 2 2
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tính Cấp

7

8

9

10

11

12

Lò Luyện Sơ Cấp/Trung Cấp/Cao Cấp/Trân Hựu (*) 2 2 2 2 2 2
Linh Lung Tâm 1 1 1 1 1 1
Thái Huyền Đơn 3 3 3 5 5 5
Dung Tinh Lộ 10 10 10 10 10 10
Hồng Bảo Thạch 100 100 100 100 100 100
Linh Thạch 250 250 250 250 250 250

Thuộc tính khi nâng cấp pháp bảo Đả Thần Tiên 12

Từ cấp 1 - 6
Thuộc tính Cấp
1 2 3 4 5 6
Giảm sát thương tập trung hỏa sát 1 1 1 1 1 1
Giảm thời gian trúng thương 2 2 2 2 2 2
Tăng tất cả thuộc tính 2 2 2 2 2 2
Sinh lực 1 1 1 1 1 1
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tính Cấp

7

8

9

10

11

12

Giảm sát thương tập trung hỏa sát 2 2 2 2 2 2
Giảm thời gian trúng thương 3 3 3 3 3 3
Tăng tất cả thuộc tính 2 2 2 2 2 2
Sinh lực 2 2 2 2 2 2

 

Trân trọng,