Top

Tin Tức

Chiến Trường Thương Chu

      Chi tiết chiến trường

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Chuẩn bị, báo danh 20h00
-
20h10
 • Kỳ sĩ báo danh vào bản đồ chờ.
Bắt đầu chiến trường Thương – Chu 20h10
 • Kỳ sĩ được phép tiến vào bản đồ chiến trường Thương – Chu.
 • Kỳ sĩ có thể nhận hoặc không nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
NPC Nguyên Soái xuất hiện 20h25
 • 3 Nguyên soái đồng thời xuất hiện tại 3 vị trí cố định 
 • Nguyên Soái 1 : 237/190
 • Nguyên Soái 2 : 237/200
 • Nguyên Soái 3 : 237/220
Kết thúc chiến trường Thương - Chu 20h40
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Thương bị cưỡng chế thoát khỏi bản đồ Thương – Chu và xuất hiện NPC Trụ Vương.
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Chu bị cưỡng chế và thoát khỏi bản đồ phe Thương – Chu và xuất hiện tại NPC Võ Vương.

Lưu ý

 • Trường hợp NPC Tướng lĩnh bị tiêu diệt bởi thành viên phe khác thì sẽ xuất hiện NPC Tướng lĩnh ở phe tiêu diệt được.

 

      Nhiệm vụ trong chiến trường Thương Chu

     NPC nhiệm vụ
Phe Hình ảnh Chi tiết
Thương Phong Thần - Bia thần
NPC Văn Trọng

Vị trí: Tiền doanh phe Thương.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
 • Giới hạn : 2 nhiệm vụ/ ngày
 • Hoàn thành nhiệm vụ được : 20.000 * đăng cấp = điểm kinh nghiệm
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.
Chu

Phong Thần - Bia thần

 NPC Khương Thượng

Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
 • Giới hạn : 2 nhiệm vụ/ ngày
 • Hoàn thành nhiệm vụ được : 20.000 * đăng cấp = điểm kinh nghiệm
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.
     Chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Phe Thương Phe Chu
Hạ Quân Tiên Phong
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Chu.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Thương.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu diệt Nguyên Soái
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Tổ đội cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ sau khi thoát khỏi bản đồ Thương – Chu thì lập tức hủy bỏ trạng thái nhiệm vụ.
     Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ Cá nhân Phe Ghi chú
Hạ quân Tiên Phong 05 điểm tích lũy 10 điểm tích lũy Nhân vật thuộc phe nào, khi trả nhiệm vụ sẽ cộng dồn điểm tích lũy chung của phe đó
Tiêu diệt Nguyên Soái 05 điểm tích lũy 10 điểm tích lũy
Vị Quốc Lập Công 01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu - Có thể đổi phần thưởng Thương Chu tại NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương

 

Trân trọng,