Top

Tin Tức

Hiệu Quả Chuyển Sinh

 Sau khi tiến hành Chuyển Sinh, quý kỳ sĩ tam giới sẽ nhận được những hiệu quả và trạng thái hỗ trợ đặc biệt cho nhân vật như sau:

      Đẳng cấp sau Chuyển Sinh

 • Chuyển Sinh 1: Đẳng cấp nhân vật sẽ trở về 180.
 • Lưu ý: Đẳng cấp Tiên Ma không thay đổi.

       Điểm thuộc tính

 • Cộng thêm điểm ngẫu nhiên mà nhân vật có được trước khi Chuyển Sinh.
 • Đối với các nhân vật đã Chuyển Sinh 1 trước đây, sau khi tiến hành Chuyển Sinh 2 sẽ được cộng thêm 32 điểm thuộc tính vào các chỉ số: Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính. Đồng thời điều chỉnh lại các chỉ số thuộc tính theo tỉ lệ của từng hệ.
 • Mỗi lần Chuyển Sinh nhân vật có thể sử dụng thêm 20 Tụ Hồn Châu.

       Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh

STT Hiệu quả Điểm số
Chuyển Sinh 1 Chuyển Sinh 2
1 Phòng Ngự 50 60
2 Kháng Lôi 20% 30%
3 Kháng Thổ 20% 30%
4 Kháng Băng 20% 30%
5 Kháng Hỏa 20% 30%
6 Hỏa Sát 25 30
7 Băng Sát 25 30
8 Thổ Sát 25 30
9 Lôi Sát 25 30
10 Sát Thương Cơ Bản 25 30

       Vòng sáng Chuyển Sinh

Vòng sáng Chuyển Sinh 1 Ghi chú
Phong Thần
Đối với nhân vật nam

Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

Qua ngày kích hoạt lại.

  • Phòng Ngự 50 điểm.
  • Kháng Lôi 20%.
  • Kháng Thổ 20%.
  • Kháng Băng 20%.
  • Kháng Hỏa 20%.
  • Hỏa Sát 25 điểm.
  • Băng Sát 25 điểm.
  • Thổ Sát 25 điểm.
  • Lôi Sát 25 điểm.
  • Sát Thương Cơ Bản 25 điểm.
Phong Thần
Đối với nhân vật nữ

Trân trọng,