Top

Tin Tức

Nội Dung Chuyển Sinh

Để có thể Chuyển Sinh, quý kỳ sĩ phải tìm đến Chuyển Sinh lão Lão nhận nhiệm vụ. Tham gia đánh Boss của 03 hệ phái Giáp sĩ, Đạo sĩ, Dị nhân, kỳ sĩ thu thập đủ các loại Chứng Nhận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Sinh.

      Tiến hành Chuyển Sinh

 • Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 1:
Điều kiện Chuyển Sinh 1 Sau khi Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa Chuyển Sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
01 Chứng Nhận Hiên Viên 09 Cửu Chuyển Bình
01 Chứng Nhận Thần Nông 01 Chuyển Sinh Bình
01 Chứng Nhận Xi Vưu 01 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
 • Đẳng cấp giảm xuống 180.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ đẳng cấp 118 đến cấp 180 sau khi Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 180.
 • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng là 20 cái.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 1.

Lưu ý

Nếu nhân vật chưa sử dụng tối đa số Tụ Hồn Châu của lần Chuyển Sinh 1, khi Chuyển Sinh 2 số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng sẽ bao gồm số lượng còn thiếu của lần trước và 20 Tụ Hồn Châu.

      Nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh

Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh.

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Nhân vật phải có đẳng cấp 200.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật phải nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh trước, sau đó tham gia đánh Boss mới có thể nhận được Chứng Nhận.

  • Ngoài ra người  chơi có thể thành lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên trong tổ đội phải nhận xong nhiệm vụ mới được nhận thưởng.

Hệ Boss Thời điểm Địa điểm Tọa độ
Phong Thần
Boss Hệ Phái Giáp Sĩ

1 ngày sẽ có 3 đợt xuất hiện Boss:

 • Đợt 1: Từ 08h00 đến 11h00.
 • Đợt 2: Từ 14h00 đến 17h00.
 • Đợt 3: Từ 19h00 đến 22h00.
Bắc Hải 206/174
Sùng Thành 202/177
Yến Sơn 226/200
Phong Thần
Boss Hệ Đạo Sĩ
Chân núi Côn Lôn 208/209
Tây Côn Lôn 211/224
Thủ Dương Sơn 173/186
Phong Thần
Boss Hệ Dị Nhân
Ải Du Hồn 204/210
Miêu Cương 210/184
Cự Lộc 235/189

Trân trọng,